SCHOOL PRAYER

DAYA  KAR  DAAN  BHAKTI KA,  HUMEIN  PARMATMA  DENA,
DAYA  DENA  HUMARI AATMA  KO,  SHANTI  DENA;

AGHAM  AKHILESH  MU’M SWAMI,  TUMHARI  YAAD AATI  HAI,
SUNA’HLI  SURYA  KI  KIRNO’N SE,  BHAGWAN  TU  JAAGTA HAI;

DAYA  KAR  DAAN…

NATIONAL ANTHEM

Jana-gana-mana-adhinayaka, jaya he

Bharata-bhagya-vidhata

Punjab-Sindh-Gujarat-Maratha

Dravida-Utkala-Banga

Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga

Uchchala-Jaladhi-taranga

Tava shubha name jage,

Tava shubha asisH mange,

Gahe tava jaya gatha,

Jana-gana-mangala-dayaka jaya he

Bharata-bhagya-vidhata

Jaya he, jaya he, jaya he,

Jaya jaya jaya, jaya he!